Yönetim Sistemleri Politikalarımız

Bordo Grubu, Yönetim Sistemleri kapsamında Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Müşteri Memnuniyeti, Yönetim Sistemi ve Güvenlik politikalarını benimsemiş ve bu politikalar doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirmeyi taahhüt etmektedir.

Kalite Politikası

Bordo Grubu;

• Sürdürülebilir büyüme hedefi için, müşteri ilişkilerini stratejik yaklaşımla ele alıp, müşteri beklentilerini karşılayarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutacağını,
• Sektöründe öncü kuruluş olması ve bu niteliğini devam ettirmesi için yenilikleri hızlı ve etkili biçimde süreçlerine uyarlayacağını,
• Yeni iş modellerini hayata geçirmekte rakiplerinden her zaman bir adım önde olmak ve süreçlerini sürekli iyileştirmek için hizmet çeşitliliğini ve kalitesini yükselteceğini,
• Çalışanlarının süreçlerde aldığı rolü etkinleştirerek müşterilerine üstün çözümler sunmayı
• Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi için, “Süreç Yaklaşımı” ve “Risk Temelli Düşünce” felsefesinin kullanımını tüm kurum içerisinde teşvik edeceğini ve bu felsefeyi, şirket kültürünün önemli bir öğesi olarak sürdüreceğini Taahhüt eder.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası;

• Bordo Grubu, çalışan personeline, ziyaretçilerine, tedarikçilerine emniyetli tesisler, işletme ve çalışma şartları sağlamayı ve devam ettirmeyi,
• Bütün faaliyetlerini sorumluluk duygusu içinde ve etkili bir anlayışta yürütmesi için çalışanlarına, tedarikçilerine ve ziyaretçilerine uygun bilgiler sağlamayı ve eğitimler düzenlemeyi,
• Planlama ve karar vermede çalışan sağlığı ve iş güvenliğini öncelikli olarak değerlendirmeyi,
• İş faaliyetlerinin çalışan sağlığı ve iş güvenliğine olan etkilerini en aza indirmek için değerlendirme yapmayı, araştırmayı ve çaba sarf etmeyi,
• Risklere göre uygun acil durum (deprem, yangın, sel, sivil savunma, saçılma- sızıntı, ürün toplatılması, vb.) eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkânlarını oluşturmayı, sürdürmeyi,
• Yasal gerekleri minimum standartlar olarak kabul ederek, yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal ve diğer gereklilikleri yerine getirmeyi,
• İş kazalarının, meslek hastalıklarının, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi için gerekli faaliyetleri yürütmeyi,
• İSG hedeflerini belirleyerek hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetleri yerine getirmeyi, hedeflerini periyodik olarak gözden geçirmeyi,
• İSG kültürünü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmayı taahhüt eder.

Çevre Politikası;

Bordo Grubu, çevreyi korumak, doğal kaynakları azami tasarruf ve verimle kullanmak, kirliliği önleyerek gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir ortam bırakmak hedefiyle çevre politikası kapsamında;

• Üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarına çevreyle ilgili eğitimler vererek, ortak sorumluluk bilinciyle, çevreye duyarlı çalışmalarda aktif rol oynanmasını teşvik etmeyi,
• Faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek çevresel riskleri kaynağında tespit ederek, yasal mevzuatlara uygun olarak bertarafını gerçekleştirmeyi sağlayan ve sürekli geliştiren sistematiği oluşturmayı,
• Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla, doğal kaynakları ve diğer kaynakları kapsayan bir kaynak yönetimi uygulamayı,
• Çevreyle ilgili olarak yürürlükte bulunan her türlü yasal mevzuata uymayı,
• Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda Standartlara uygun bir Çevre Yönetim Sistemi uygulayıp, sürekliliğini ve gelişmesini sağlamayı taahhüt eder.

Kurumsal Geri Bildirim Ve Yönetim Politikası

Bordo Grubu;

• Müşterileri ile ilişkilerini stratejik yaklaşımlarla ele alıp, müşterilerinin ihtiyaçlarına doğru çözümler sunmayı,
• Memnuniyeti odak noktasında tutarak müşterilerini anlamayı,
• Hizmet kalitesini en üst seviyede tutmayı,
• Müşteri şikayetlerine 24 saat içinde geri dönüş yapmayı, eşsiz hizmet kalitesinin bir numaralı şartı olduğunu,
• Şikayetlerin çözüme kavuşturulması süreçlerinde müşterilerini bilgilendirmenin önemini ve önceliğini doğru çözümler için birinci ilke saydığını,
• Şikayet çözüm süreçlerinde yasal mevzuatlara uyum ve mali sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamayı,
• Şikayet çözüm süreçlerinde “gizlilik ilkesini” esas alarak şeffaf ve objektif olacağını ve ilgili kaynakları sağlayacağını,
• Teknolojik hizmetleri ile başarısını sürdürülebilir kılmayı, taahhüt eder.

SEÇ-G Politikası;

• Bordo Grubu, sunduğu hizmetlerinin tüm adımlarında, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını ve faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarını minimum gereklilik olarak görmeyi,
• Memnuniyeti odak noktasında tutarak müşterilerini anlamayı,
• Sunduğu hizmetlerin kalitesinin yanı sıra; çalışanlarının sağlığı, çevrenin korunması, müşteri mülkü ve süreçlerinin etkilediği kişilerin emniyeti; konularında da etkin faaliyet gösterip, sürekli iyileştirme çalışmalarını yürütmeyi,
• SEÇ-G (Sağlık, Emniyet, Çevre, Güvenlik) kapsamında; davranış odaklı emniyet sistemini sürdürüp geliştirmeyi, çalışanların davranışlarını izlemeyi ve geri bildirimde bulunup yönlendirmeyi,
• Çalışma saatlerinde, çalışanların alkol ve uyuşturucu madde (iş konsantrasyonu bozacak ilaç) kullanımını yasaklayarak kullanılmaması için mevcut kontrolleri sürdürmeyi,
• Tehlikeli maddeler ile birlikte hizmet verdiği tüm ürünlerin, herhangi bir sabotaja uğramaması, hasar görmemesi ve süreçlerinin etkilediği insanların mevcut risklerden korunması için çalışmalarını sürdürmeyi ve bu çalışmalar için hizmet alıcılarından gerekli bilgileri sağlamayı,
• Çalışanların süreçlerde aldığı rolü etkinleştirerek, SEÇ-G süreçlerini izlemeyi, ölçmeyi ve saptanan uygunsuzluklar ile ilgili önlem alıp, sürekli iyileştirmeyi,
• Tedarik zinciri yönetimi boyunca tüm süreçlerdeki yol, araç, yük/eşya güvenliğini sağlamayı taahhüt eder.

Güvenlik Politikası;

• Bordo Grubu, çalışanlarının, müşterilerinin, halkın sağlık ve güvenliğini korumayı,
• Ortamın güvenliğini sağlamayı,
• Risklere uygun acil durum (soygun, sivil savunma, saçılma – sızıntı, ürün toplatılması vb.) eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkanlarını oluşturmayı ve sürdürmeyi taahhüt eder.

BRC Depolama Ve Sevkiyat Global Standardı;

BRC Depolama ve Sevkiyat Global Standardının gereklerinin yerine getirilmesi ve ürün güvenliği, yasallığı ve kalitesinin sağlanması amacıyla Bordo Grubu,

• Ürün güvenliği yönetim sistemin kurulması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve yaygınlaştırılması konusunda destek sağlamayı,
• Müşteri istekleri doğrultusunda ürün güvenliğini sağlamayı,
• Bu süreçlerin yürütülmesi esnasında ürün güvenliği, kalitesi ve yasallığının sağlanması amacıyla tüm yerel ve ulusal yasal şartlara, ve müşteri özel şartlarına riayet etmeyi,
• Sürekli gelişim hedefi ile yenilikleri yakından takip edileceğini, süreçlerin sürekli gözden geçirilmesini ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını,
• Ürün güvenliği risklerini en aza indirecek çalışmalar içerisinde bulunmayı ve çalışanlarını bu yönde yönlendirmeyi ve eğitmeyi,
• Ürün güvenliği ile ilgili konularda ve ürün güvenliği politikası hakkında her seviyedeki çalışanın eğitilmesini ve politikanın tüm çalışanlarca benimsenmesini sağlamayı,
• Ürün güvenliği ve yönetim sisteminin sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi açısından hedefleri belirlemeyi ve bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için organizasyona gerekli desteği ve kaynağı sağlamayı taahhüt eder.