VERİ İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır), Tandem İhracat A.Ş.’nin (bundan böyle şirket olarak anılacaktır) müşterilerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara dair veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile düzenlenen aydınlatma metnidir.
1- Kanun uyarınca düzenlenen usul ve esaslara ilişkin terimler
Kanunda yer alan; Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı, Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini, Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır.
2- Kişisel verilerin işlenmesi, şartları ve amacı
Kişisel veriler, kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak açık rıza ile işlenebilir. Ancak kanun gereği fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. Müşterilere ilişkin kişisel veriler kanunun gerektirdiği ölçüde şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin olarak kullanıcıların talep, beğeni ve istemlerine uygun olarak kişilerin gereksinimlerine uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesi ve tercihlere uygun öneri ve tanıtım yapılması, kullanıcı tercih ve isteklerine uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesi, site ya da mobil uygulama ziyaret periyod ve zamanları, ziyaret edilen ürün ve sayfalar ile yapılacak istatistiki veriler, şirket stratejisinin bu tercihlere göre dizayn edilmesi, şirketin bu tercihlere göre gerekli iş organizasyonu yapması, daha faydalı içerik sunulması, buna bağlı olarak sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli, tarafların temel hak ve özgürlüklerin korunması, site güvenliğinin sağlanması, ticari ve hukuki koruma sağlanması ve iş güvenliği amaçları uyarınca veriler işlenebilmektedir. Bu amaçlarla elde edilecek veriler, ad, soyad, cinsiyet, e-mail, telefon no, adres v.s. bilgiler işlenebilmektedir.
3- Kişisel verilerin silinmesi
Kanun düzenlemelerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilebilir.
4- Kişisel verilerin aktarılması
Kişisel veriler, kanunun 8. Ve 9. Maddelerinde verilen izin ve sınırlar içerisinde üçüncü kişilere ve yurt dışına aktarılabilir. Müşterilere ilişkin kişisel veriler yasa çerçevesinde şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin olarak kullanıcıların talep, beğeni ve istemlerine uygun olarak kişilerin gereksinimlerine uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesi ve tercihlere uygun öneri ve tanıtım yapılması, kullanıcı tercih ve isteklerine uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesi, şirket stratejisinin bu tercihlere göre dizayn edilmesi, şirketin bu tercihlere göre gerekli iş organizasyonu yapması, daha faydalı içerik sunulması buna bağlı olarak sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli, tarafların temel hak ve özgürlüklerin korunması, site güvenliğinin sağlanması, ticari ve hukuki planlama yapılması, sözleşme kurulması ve iş güvenliği amaçları uyarınca şirketimizin ortakları, şirket ile iş yapan firmalar ile tedarikçileri ile yetkili tüm kurum ve kuruluşlar ve ilgili tüm özel şahıs ya da tüzelkişiler ile gizlilik esasları çerçevesinde korunmak suretiyle paylaşım ve aktarma yapabilir.
5- Veri Sorumlusunun Aydınlatma yükümlülüğü, toplama yöntemi, hukuki sebebi
İşbu aydınlatma metni kanun uyarınca metnin 2. Maddesindeki usul, esas ve amaçlara uygun olarak 4. Maddede yer alan verilerin aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar uyarınca gerek elektronik ortamda gerekse kayıtların fiziki ortamda kayıt altına alınmak suretiyle yukarıda anılan maddelerde belirtilen hukuki gerekliliklere uygun olarak kayıt ve aktarım yapılabilir.
6- Kişi haklarına ilişkin yasal düzenleme ve hakların kullanılması
Kanunun 11. Maddesi gereği (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
7- Veri Sorumlusuna başvurma
İlgili kişi, kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir. Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir.