Etik Kurallar

Bordo Grubu kurulduğu günden itibaren iş yapış süreçlerinde uyguladığı etik değerleri çalışanlarına, tedarikçilerine, alt işveren ve tüm sosyal paydaşlarına benimsetmek amacıyla Etik Kurallara uyar. Grubun tüm paydaşlarının iş süreçlerinde aynı etik değerleri içselleştirerek uygulaması ve uygulanmaması halinde gerekli önlemlerin alınması için bir rehber görevi görmektedir. Bordo Grubu tarafından benimsenen Etik Kurallar;

• Toplumsal faydaların gözetilmesi,
• Yasalar ve diğer düzenlemelere uyum,
• Çalışan hakları ve çalışma koşullarının gözetilmesi,
• İş ortakları ve sosyal paydaş iletişiminin etkinliği,
• Şirket haklarının gözetimi ve şeffaflık ana başlıkları üzerinde durmaktadır.

Etik İlkeler

Etik İlkeler, çalışanlarımız ve paydaşlarımız tarafından kabul edilir ve uygulanır. Grubu büyüdükçe ve faaliyet gösterilen bölge ve sektörlerde yeni sorunlarla karşılaşıldığında, anlamlı ve geçerli olmasını sağlamak üzere etik ilkeler düzenli olarak gözden geçirilir. Etik prensipler, bu usuller içinde aşağıdaki başlıklar altında açıklanır ve belgelenir :

• Şirketlerde zaman ve kaynak kullanımı,
• Müşterilerle, yüklenicilerle, tedarikçilerle ve şirketin ticari ilişki içinde olduğu diğer şirket ve bireylerle ilişkiler,
• Hediye, davet ve yardımların kabul edilmesi,
• Halkla İlişkiler,
• Çıkar çelişkisi yaratacak girişimler,
• Şirketlere ait bilgilerin, kişisel bilgilerin ve güvenlik bilgilerinin saklanması.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Bordo Grubu, çalışanlarından toplumun geneline kadar, tüm oyuncuların birbirinin eylemlerinden etkilendiği bir ortamda, şeffaflık ve hesap verebilirliğin de yer aldığı çok sıkı bir iş etiğine bağlı olarak hareket eder. Bordo Grubu, evrensel olarak kabul gören ilkeleri ve sorumlu iş yapma biçimlerini tüm operasyonlarıyla ve iş faaliyetleriyle bütünleştirmiştir. Paydaşlar bu girişimlerle ilgili olarak bilgilendirilmiştir.
Bu ilkelere ve iş etik standartlarına uyum, Grubun sadece kendi iş ilişkileriyle sınırlı değildir. Grubu aynı yaklaşımın gerek ülke içindeki gerekse uluslararası tüm paydaşlarınca benimsenmesini beklemektedir.
Bordo Grubu, evrensel olarak kabul gören ilkelere aykırı hareket eden herhangi bir tarafla "ilişki içinde olmama" ilkesini benimsemiştir.